سلام

در طراحي مدارات الكترونيك درك درستي از مفهوم امپدانس (مقاومت ) ورودي و امپدانس (مقاومت ) خروجي از اهميت بالايي برخوردار است. براي درك موضوع بهتر است با يك مثال عملي شروع كنيم. فرض كنيد روي خروجي يك دستگاه مثلا منبع تغذيه 40V-5A نوشته شده است. سئوالي كه پيش مي آيد معناو مفهوم اين اعداد مي باشد.
وقتي روي منبع ولتاژي فرضا نوشته شده 40V-5A يعني طراح و سازنده آن تضمين كرده، اگر از اين منبع ولتاژ، جرياني بين صفر تا 5 آمپر كشيده شود، منبع به عنوان يك منبع ولتاژ ايده آل عمل كرده و ولتاژ آن 40 ولت پایدار بماند يا نهايتا يك درصد افت كند. اما اين اعداد به زبان ديگري نيز قابل بيان مي باشد كه به آن امپدانس خروجي مي گويند.
Z = 40V / 5A = 8 ohm یا R
به عبارتي طراح يا سازنده مي توانسته روي منبع تغذيه 40 ولت با امپدانس خروجي 8 اهم بنويسد. يعني اينكه تضمين مي كند كه اگر به خروجي اين منبع تغذيه مقاومت يا مدارتي با امپدانس ورودي بين بينهايت تا 8 اهم وصل كنيم باز هم ولتاژ منبع تغذيه 40 ولتباقیبماند يا نهايتا يك درصد افت كند. نكته اي كه بايد اشاره كنم اينكه مدارات از ديد ورودي و خروجي يا تونن هستند يا نورتن كه به ترتيب منبع ولتاژ يا منبع جريان هستند.
پر واضح است باتوجه به توضيحاتي كه دادم منبع ولتاژ يا در حالت كلي تر مداري ايده آل است كه امپدانس كمتر و نزديك به صفري داشته باشد تا بتواند به بار يا طبقه بعد خود جريان كافي را برساند. ليكن مداري از لحاظ امپدانس ورودي مناسب تر است كه، امپدانس ورودي بيشتري داشته باشد چرا كه در ولتاژ مشخص، جريان كمتري از طبقه قبل خود می کشد و از همه مهمتر اثر بارگذاري كمتري روي طبقه قبل خود دارد. براي نمونه يك اپ – امپ 741 كه نسخه توسعه يافته يك مدار تقويت كننده يك طبقه ساده بوده، با افزايش طبقات ورودي و خروجي و ايده هاي ديگر امروزه داراي امپدانس خروجي چند اهم و امپدانس ورودي چند مگا اهم است. بنابرين به علت امپدانس خروجي بسيار كم، جريان نسبتا مناسبي براي راه اندازي طبقه بعد خود دارد و به علت امپدانس ورودي زياد اثر بار گذاري بسيار كمي روي طبقه قبل می گذارد.
ادامه دارد
موفق باشيد