کسی در مورد سنسور دما هایی که تو خودرو ها استفاده میشند اطلاعی داره؟
فکر میکنم از رابط کن برای خروجیشون استفاده میکنند.
پیشاپیش ممنون.