جزوه مدار 2 دانشگاه ازاد نجف اباد
استاد شاکران
http://download.eca.ir/?page_id=1164&did=617