من بالاخره ميخام لپ تاپ بخرم
پيشنهادتون چيه ؟ هفتصد هشتصد تومن پول دارم دانشجوي مهندسي برق الكترونيك هم هستم و بيش تر نياز آموزشي پژوهشي و درسي و ... دارم :read: