سلام
براي محاسبه ي خازني كه بتواندحداكثر 200كيلو ژول انرژي ذخيره كند و 110آمپر جريان مستقيم و12ولت در ولتاژ مستقيم را در سه مرتبه كه هر بار به مدت 5ثانيه انرژي معادل 10كيلو ژول است را تحويل دهد چه راه حلي پيشنهاد مي كنيد؟