سلام بر همه روی بعضی تجهیزات الکترونیک یا پلاک الکتروموتور ED نوشته شده و جلوش نوشته 25% یا 75% یا ...
این چه معنی داره؟