گزارش کار آزمایشگاه ماشین 1 و پیش گزارش های هر آزمایش............بیشتر بدرد دانشجوهای دانشگاه شوشتر میخوره چون تو دانشگاه شوشتر همه گرایشهای برق چه کاردانی چه کارشناسی 1 جزوه آزمایشگاهی بیشتر ندارن (محمد طالب زاده)..........اینم لینکش
http://download.eca.ir/?page_id=1164&did=526