سلام-می خوایم یه شبکه را این گونه طراحی کنیم با سه ژنراتور که زنراتور اولی درثانیه 1 شروع به حرکت میکند پس از3ثانیه ژنراتوردوم به مدار ما اضافه میشود وپس از3 ثانیه دیگر ژنراتورسوم وارد مدار میشود.توجه داشته باشید که هر سه ژنراتور پس از1000دور چرخش درجهت راست باید 1000دور درجهت چپ نیز بچرخد.با توجه به توالی فاز شمابگویید ایا چنین کاری شدنی است.ازچه نظر؟هرسه ژنراتوراز نوع سنکرون هستند.