سلام دوستان
من میخواستم ارتفاع رو بر حسب میلی متر و با دقت یک دهم میلی متر اندازه گیری کنم.
آیا ستسور خاصی برای این کار وجود داره؟