سلام خسته نباشید.
یه برنامه نوشتم که قرار 64 بایت دیتارو یکی درمیون تو دوتا ارایه 32 بایتی ذخیره کنه ولی هر کاری می کنم دیتا مرتب ذخیره نمیشه.

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.std_logic_arith.all;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;


entity lop is
Port (
o : out std_logic:='0';
o1 : out std_logic:='0';
int1 : in std_logic:='0';---int save data

a: in std_logic_vector(7 downto 0));
end lop;

architecture Behavioral of lop issignal lo:integer range 0 to 31:=0;
;

signal cnt:integer range 0 to 1:=0;

-----------------------------------------
signal r0:integer range 0 to 255:=0;
-----------------------------------------

type m_arr0 is array(0 to 31)of integer range 0 to 255;
signal arr0:m_arr0;

type m_arr1 is array(0 to 31)of integer range 0 to 255;
signal arr1:m_arr1;
begin

------------------------------------------------------------
process(int1)

begin

if(rising_edge(int1))then

r0<=conv_integer(a);
--arr0(cnt)<=r0;

if cnt=0 then

arr0(lo)<=r0;
end if;


if cnt=1 then

arr1(lo)<=r0;
lo<=lo+1;
end if;cnt<=cnt+1;


end if;

end process;

end Behavioral;لظفا راهنماییم کنید