سلام به همه fpga بازها.
می خواستم یه عکس 64*64 رو بصورت 8بیتی به fpga ارسال کنم و در یه ارایه ماتریسی ذخیره کنم.
برنامه رو اینطوری نوشتم:
type ramm is array(0 to 63,0 to 63)of integer range 0 to 255;
signal ram:ramm;
begin
------------------------------------------------------------
process(int1)
begin
if(rising_edge(int1))then
r0<=conv_integer(a);
ram(row,col)<=r0;
col<=col+1;
if col=63 then
row<=row+1;
end if;
end if;
end process;
لطفا راهنماییم کنید.