در يك طرح حفاظتي ، يك ترانس قدرت رده انتقال انرژي با اتصال DYn توسط يك سيستم حفاظت ديفرانسيل استاندارد پوشش داده مي شود .
در سمت ستاره ترانس قدرت ، ترانسهاي جريان اندازه گيري با نسبت مناسب و اتصال ثانويه مثلث همبندي شده اند . در سمت مثلث ترانس نيز ترانسهاي جريان اندازه گيري با نسبت صحيح و اتصال ستاره همبندي شده اند . از سوي ديگر همه نقاط صفر در مدار ثانويه در يك نقطه جمع شده و مطابق استاندارد در تابلو حفاظت زمين شده اند . رله حفاظتي نيز از نوع امپدانس كم سه فاز با ميزان دقت بالا است . ظاهراْ همه چیز درست است .
ولی با وجود همه ظرافتهاي بكار رفته در انتخاب مواد و رعايت اصول حفاظتي ، رله مزبور گاهي ( و نه هميشه ) در قبال حفاظتهاي خارج از زون عملكرد نابجا دارد و اصطلاحاً در قبال اينگونه فالتها ناپايدار است . موضوع از زواياي گوناگون مورد بررسي واقع مي شود تا بالاخره يكي از مهندسان جوان و خوش فكر متوجه مشكل مي شود . او توصيه مي كند نقطه صفر اتصال سه فاز رله ديفرانسيل زمين نشود . پس از مراعات اين موضوع مشكل مرتفع مي گردد .آيا شما نيز قادر به طي خط فكري مهندس جوان هستيد ؟


براي معماهاي مشابه به http://electrical-riddles.blogfa.com مراجعه فرمائيد.