مقدار پراکندگی میدان مغناطیسی و کنترل آن با نحوه درست سیم پیچی معیار مهمی در ساخت ترانس جوش است اگر اطلاعات عملی در این مورد هست لطفا همکاری کنید