يك فيزيكدان ارشد انگليسي اخيرا مدعي شده كه ميآ*توان به زودي از لامپآ*هاي برق خانگي براي اشاعه اينترنت بيآ*سيم استفاده كرد.

به گزارش ايسنا به گفته هارالد هس، استاد فيزيك دانشگاه ادينبورگ، وي توانسته نوعي فناوري ابداع كند كه قابليت انتشار اطلاعات را از رابط مشابه لامپآ*هاي عادي دارد.

وي در بيانيهآ*اي اظهار كرد كه ميآ*توان از طريق اين فناوري، با روشن كردن لامپ خانه به سادگي از خدمات اينترنتي استفاده كرد.

ساير قابليتهاي اين دستگاه كه به «لاي-فاي» (Li-fi) موسوم است شامل ارسال اطلاعات بيآ*سيم از فضاي سفيد در طيفهاي تلويزيوني شما يا علائم غيرقابل استفاده ماهوارهآ*اي است.

به گفته هس، امواج راديويي كه در حال حاضر براي انتقال دادهآ*ها استفاده ميآ*شوند كارايي لازم را ندارند.

با تلفنآ*هاي همراه، حدود 1.4 ميليون ايستگاه پايه براي تقويت علائم وجود دارد اما بيشتر انرژي براي سرد كردن آن مورد استفاده قرار گرفته كه باعث ناكارآمد شدن آن شده است.

در مقايسه، آ*اكنون تعداد 40 ميليارد لامپ در سراسر جهان مورد استفاده بوده كه بسيار كارآمدتر هستند.

اين استاد فيزيك مدعي شده كه با جايگزين كردن مدلهاي قديمي تابان با حبابهاي الآ*ايآ*دي، ميآ*تواند تمام آنها را به فرستندهآ*هاي اينترنتي تبديل كند.

اين ابداع كه «ديآ*لايت» (D-Light) نام دارد ميآ*تواند اطلاعات را با تغيير فركانس نور محيطي در اتاق، سريعتر از 10 مگابايت در ثانيه كه سرعت معمول اتصال باند پهن است، بفرستد.

اين ابداع از كاربردآ*هاي جديدي در بيمارستانآ*ها، فرودگاهآ*ها، ارتش و حتي در زير آب برخوردار است. مسافران هواپيماها هم ميآ*توانند در حالت تئوري با استفاده از علائم منتشر شده از چراغهاي داخل هواپيما در اينترنت جستآ*وجو كنند.

به گفته هس، طيف نور مرئي از فضايي 10 هزار بار بيشتر از امواج راديويي برخوردار بوده كه آنرا انتخاب مناسبي براي استفاده قرار ميآ*دهد.

وي در يك سخنراني براي ارائه فناوري خود به نمايش يك چراغ روميزي با لامپ الآ*ايآ*دي پرداخت كه اطلاعات را به گيرندهآ*اي در زير ميز انتقال ميآ*داد.

هر زمان وي دستش را در برابر پرتو نور فيلمي كه بر روي يك صفحه در پشتش در حال پخش بود، قرار ميآ*داد، ويديوي روي صفحه با قطع علائم، متوقف ميآ*شد.

وي اظهار كرد كه هنوز اين فناوري را با تلفنهاي هوشمند ادغام نكرده و اميدوار است كه در آينده انجام اين كار نيز ممكن شود.
منبع : تابناك _ کد خبر: 185500