سلام من يك سنسور مغناطيسي دارم (آهنربايي) اما نميدونم فركانسي كه ميده به چه صورت است و ولتاژ آن به چه صورت تغيير ميكند سنسور از نوع آنالوگ مي باشد اين سنسور روي يك محفظه ايي كه 46 تا چرخ دنده دارد سوار است