سلام
کسی با موتور شراگ (schrage) اشنایی داره؟ اینکه کنترل سرعتش در یه بازه وسیع بر چه اساسه؟