سلام

union {
__IO uint32_t FIODIR
struct {
__IO uint16_t FIODIRL
__IO uint16_t FIODIRH
}
struct {
__IO uint8_t FIODIR0
__IO uint8_t FIODIR1
__IO uint8_t FIODIR2
__IO uint8_t FIODIR3
}
};
اين برنامه را بخواهم بخوانم چه طوري بايد بخونم
union , struct چي هستند