دوستان اگر کسي مي تونه در مورد شبيه سازي بيماران ديابتي تو ******** بهم کمک کنه بگه! (هرگونه کمکي، از جمله فايل انجام شده ي اين کار، PDF آموزشي نيمه تخصصي ديابت و مرجع مناسب براي ياد گيري ********)