میخواستم در مورد تجهیزات مورد نیاز و چگونگی ساخت این دستگاه به من کمک کنید. :question: