سلام.کسي اگه پروژه FPGA به زبان verilog داره بزاره.خذا خيرش بده :smile: