سلام
اثبات رابطه زیر (رابطه ی بین شار و جریان تحریک در مولد تحریک مستقل) را در ریاضی میخواستم

با تشکر