طراحی مدار فرمان و قدرت ترمز مولدی را میخواستم که تو اون مدار چپگردراستگرد ستاره مثلث غیرسریع باشه