سلام برنامه کار با LCD کاراکتری را دانلود کردم که در زیر ضمیمه می کنم
یه پروژه جدید برای LPC2368 با Keil می سازم و فایل LCD.c و LCD_4bit.c و delay.h و LCD.h را در پوشه پروژه Paste می کنم
پروژه رو Build All می کنم بدون error و Warning فایل Hex را تولید می کند اما وقتی وارد قسمت Debug می شم Ctrl + F5 برنامه توی Loop گیر میکنه و فقط زمان می گذره ، نگا کردم برنامه در فایل LPC2300.s دچار مشکل می شه که اون قسمتشو در زیر میذارم :

; Exception Vectors
; Mapped to Address 0.
; Absolute addressing mode must be used.
; Dummy Handlers are implemented as infinite loops which can be modified.

Vectors LDR PC, Reset_Addr
LDR PC, Undef_Addr
LDR PC, SWI_Addr
LDR PC, PAbt_Addr
LDR PC, DAbt_Addr
NOP ; Reserved Vector
; LDR PC, IRQ_Addr
LDR PC, [PC, #-0x0120] ; Vector from VicVectAddr
LDR PC, FIQ_Addr

Reset_Addr DCD Reset_Handler
Undef_Addr DCD Undef_Handler
SWI_Addr DCD SWI_Handler
PAbt_Addr DCD PAbt_Handler
DAbt_Addr DCD DAbt_Handler
DCD 0 ; Reserved Address
IRQ_Addr DCD IRQ_Handler
FIQ_Addr DCD FIQ_Handler

Undef_Handler B Undef_Handler
SWI_Handler B SWI_Handler
PAbt_Handler B PAbt_Handler
DAbt_Handler B DAbt_Handler
IRQ_Handler B IRQ_Handler
FIQ_Handler B FIQ_Handler

دقیقا روی خطی که قرمز کردم گیر می کنه و دیگه ادامه نمیده
اگر Device رو از LPC2368 به LPC2378 تغییر بدم درست میشه اما من میخوام با LCP2368 کار کنم و برنامه رو Debug کنم
دوتا سوال دارم اول اینکه مشکل کجاس که با LPC2368 کار نمیکنه و دوم اینکه چیکار کنم درست شه؟؟؟

اگر کسی این چند خط بعد از Main رو هم توضیح بده که چییه و چیکار می کنه ممنون می شم

PINSEL0=0x00000000; /* binary: 00000000_00000000_00000000_00000000
*/
PINMODE0=0x00000000; /* binary: 00000000_00000000_00000000_00000000 */
IO0DIR=0x00000000; /* binary: 00000000_00000000_00000000_00000000 */
PINSEL1=0x00000000; /* binary: 00000000_00000000_00000000_00000000 */
PINMODE1=0x00000000; /* binary: 00000000_00000000_00000000_00000000 */
PINSEL2=0x00000000; /* binary: 00000000_00000000_00000000_00000000 */
PINMODE2=0x00000000; /* binary: 00000000_00000000_00000000_00000000 */
IO1DIR=0x00000000; /* binary: 00000000_00000000_00000000_00000000 */
PINSEL3=0x00000000; /* binary: 00000000_00000000_00000000_00000000 */
PINMODE3=0x00000000; /* binary: 00000000_00000000_00000000_00000000 */
PINSEL4=0x00000000; /* binary: 00000000_00000000_00000000_00000000 */
PINMODE4=0x00000000; /* binary: 00000000_00000000_00000000_00000000 */
FIO2DIR=0x00000000; /* binary: 00000000_00000000_00000000_00000000 */
PINSEL6=0x00000000; /* binary: 00000000_00000000_00000000_00000000 */
PINMODE6=0x00000000; /* binary: 00000000_00000000_00000000_00000000 */
FIO3DIR=0x00000000; /* binary: 00000000_00000000_00000000_00000000 */
PINSEL7=0x00000000; /* binary: 00000000_00000000_00000000_00000000 */
PINMODE7=0x00000000; /* binary: 00000000_00000000_00000000_00000000 */
PINSEL8=0x00000000; /* binary: 00000000_00000000_00000000_00000000 */
PINMODE8=0x00000000; /* binary: 00000000_00000000_00000000_00000000 */
FIO4DIR=0x00000000; /* binary: 00000000_00000000_00000000_00000000 */
PINSEL9=0x00000000; /* binary: 00000000_00000000_00000000_00000000 */
PINMODE9=0x00000000; /* binary: 00000000_00000000_00000000_00000000
*/


http://www.iranmicro.ir/forum/showthread.php?p=33154#post33154