دستورات زبان c برای وصل کردن adc هشت بیتی وده بیتی به 8051
لطفا با نرم افزار فرانکلین برنامه نویسی شده باشد