معاونت اجتماعي پليس فتاي ناجا در اطلاعيهآ*اي، 20 دستورالعملآ* درمورد افزايش ضريب امنيت اطلاعات کاربران صادر و اعلام کرد که مديران دفاآ*تر خدمات اينترنت (کافيآ*نتآ*ها) موظفند حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاريخ ابلاغ اين اطلاعيه نسبت به اجراي مفاد اعلام شده، اقدام کنند وگرنه اقدامات لازم انتظامي و معرفي متخلفان به مراجعآ*قضايي صورت خواهد گرفت.

به گزارش «تابناک»، معاونت اجتماعي و الکترونيک پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات ناجا (فتا) در اطلاعيهآ*اي اعلام کرد که با توجه به نگرانيآ*هاي پيشآ*آمده براي شهروندان ناشي از سرقت اطلاعات و حسابآ*هاي شخصي و ديگر اطلاعات آنان و عدم ساماندهي دفاآ*تر خدمات اينترنتي، پليس فضاي توليد تبادل اطلاعات ناجا با هدف تامين امنيت کاربران و استفادهآ*کنندگان از سرويسآ*هاي دفاآ*تر خدمات اينترنت (کافي نتآ*ها) و به منظور شفافآ*سازي عملکرد، ساماندهيآ*دفاآ*تر، کاهش مخاطرات و آسيبآ*ها و حمايت از فعاليت قانوني مديران و صاحبان کسب و کار اين دفاآ*تر، نکات ذيل را براي گاهي و اجراي سريع از سوي مديران دفاآ*تر، اعلام ميآ*کند.


دفاآ*تر خدمات اينترنت موظفند نکات ذيل را منطبق با آيينآ*نامه دفاآ*تر خدمات اينترنت (کافيآ*نت)، ابلاغيهآ*ها و بخشنامهآ*هاي اتحاديه صنف رايانه، داده ورزي و ماشينآ*هاي اداري را رعايت کنند:

1- دفاآ*تر خدمات اينترنت (کافيآ*نت) موظفند مدرک مجوز خود را در محل مناسب و در معرض ديد مشتريان قرار دهند و همچنين محل اين دفاآ*تر در معرض ديد و نظارت عمومي بوده و کليه ضوابط اماکن عمومي را رعايت کنند.

2- دفاآ*تر خدمات اينترنت (کافيآ*نت) موظفند پهناي باند مورد نياز خود را الزاماً از طريق شرکتآ*هاي داراي پروانه ارائهآ*کنندگان خدمات اينترنتي (ISP) تامين کنند. بنابراين تامين پهناي باند از ارائه دهندگان غير مجاز از طريق ماهواره مطابق قانون ممنوعيت استفاده از تجهيزات دريافت از ماهواره، اکيدا ممنوع است.

3- مديران دفاآ*تر و دارندگان مجوز فعاليت اينآ*گونه از دفاآ*تر ملزم به رعايت مفاد شرايط عمومي، موضوع مادهٔ سه آيينآ*نامهآ* دفاآ*تر خدمات اينترنت هستند.

4- مديران دفاآ*تر خدمات اينترنت موظفند مدارک لازم در مورد تامين پهناي باند و رعايت شرايط عمومي را حسب مورد در اختيار بازرسان پليس فتا قرار دهند.

5- ارائه هرگونه خدمات غيرحضوري از طريق دفاآ*تر خدمات اينترنت ممنوع است.

6- ارائهٔ هرگونه خدمات، غير از ارائهآ* خدمات اينترنت به صورت حضوري، (مثل فروش نرمآ*افزار، تايپ و پرينت، راهآ*اندازي سيستمآ*هاي بازي رايانهآ*اي و...) ممنوع است.

7- صاحبان مجوز دفاآ*تر خدمات اينترنت موظفند براي تصدي مسئوليت اجرايي از افرادي استفاده کنند که حائز شرايط متعهد و مجرب، حسن شهرت و عدمآ*دارا بودن سوء سابقه کيفري و قضايي و متاهل با حداقل 25 سال سن باشند.

8- دفاآ*تر خدمات اينترنت موظفند که اطلاعات هويتي کاربران را با دريافت مدارک شناسايي معتبر (ترجيحا «کارت ملي») ثبت کنند و از ارائهآ* خدمات به مراجعهآ*کنندگاني که مدارک شناسايي ارائه نميآ*کنند خودداري کنند.


9- اطلاعات هويتي که بايد مورد ثبت دقيق قرار گيرند عبارتند از: نام و نام خانوادگي، نام پدر، کد ملي، کدپستي و شماره تلفن تماس است.


10- دفاآ*تر خدمات اينترنت موظفند علاوه بر اطلاعات هويتي کاربران، ساير اطلاعات کاربري شامل روز و ساعت استفاده، IP اختصاص يافته و فايلآ*لاگآ*، وبآ*سايتآ*ها و صفحات رويت شده را ثبت و حداقل تا شش ماه نگهداري کنند.


11- صورت حساب چاپي زمان و هزينه استفاده بايد به کاربران تحويل داده شود.

12- استفاده و در اختيار گذاشتن هر گونه ابزار دسترسي به سايتآ*هاي فيلترشده، مثل انواع فيلترشکنآ*هاي قابل نصب بر روي رايانه يا معرفي سايتآ*هاي فيلترشکن و خدماتآ*گيرندگان يا استفاده از هرگونهVPN بر روي سيستمآ*هاي رايانهآ*اي دفاآ*تر خدمات اينترنت ممنوع است.

13- مديران دفاآ*تر خدمات دسترسي موظفند شرايطي را فراهم کنند که اطلاعات کاربر قبلي (شامل سايتآ*ها، صفحات ديده شده، فعاليتآ*ها، IDآ*ها، آدرسآ*هاي ايميل و...) به محض قطع استفاده کاربر، از بين رفته و براي کاربران بعدي که از آن رايانه استفاده ميآ*کنند، قابل بازيابي نباشد.

14- رايانهآ*هاي استفاده شده در مراکز خدمات اينترنت (کافيآ*نت) بايد الزاما در حالت کاربر محدود (LIMITE I USER) در اختيار کاربران قرار گرافته و درگاهآ*هاي ورودي سيستم رايانهآ*اي شامل درگاهآ*هاي USB، کارت خوانآ*ها و ساير درگاهآ*هايي که امکان اتصال حافظهآ*هاي جانبي به آنآ*ها وجود دارد، به صورت نرم افزاري مسدود شود.

15- در صورت نياز کاربر به استفاده يا ارسال فايل رايانهآ*اي بايد انتقال از طريق متصدي اجرايي دفتر خدمات اينترنت و از طريق شبکه داخلي دفتر بر روي سيستم رايانهآ*اي کاربر و پس از اطمينان از سلامت و عدمآ*آلودگي فايل رايانهآ*اي به بدافزارآ*ها، تروجانآ*ها و ويروسآ*ها صورت بگيرد.

16- مديران دفاآ*تر خدمات اينترنت موظفند هر روز در پايان ساعت کاري کافيآ*نت نسبت به وارسي سيستمآ*هاي رايانهآ*هاي براي عدم نصب نرم افزارهاي KEY LOGGER، آلودگي به ويروسآ*ها و بدافزارآ*ها و امحاء اطلاعات باقي مانده کاربران اقدام کنند.

17- نصب دوربين مدار بسته داخلي با قابليت ضبط تمامآ*وقت، نگهداري تصاوير و امکان بازبيني تا 6 ماه الزامي است.

18- مديران دفاآ*تر خدمات اينترنت بايد نسبت به برقراري امکان فني ارسال پيام بر روي سيستمآ*هاي رايانهآ*اي دفتر در مورد اعلام زمان استفاده و هشدارهاي کاربري اقدام کنند.

19- مديران دفاآ*تر خدمات اينترنت موظفند به نحو مقتضي نسبت به نصب و نمايش مفاد قانون جرايم رايانهآ*اي و فهرست مصاديق محتواي مجرمانه در ديد کاربران اقدام کنند.

20- مديران و متصديان اجرايي دفاآ*تر موظفند از استفادهآ* بيش از يک نفر از هر دستگاه رايانهآ*اي متصل به اينترنت جزء در مواردي که کاربر ناآشنا قصد استفاده از خدمات عمومي را داشته باشد و از يکي از نزديکان و آشنايان خود براي کمک و تسهيل امور خود استفاده ميآ*کند، جلوگيري کنند.اين در حالي است که اواخر سال گذشته، عضو اصلي مجتمع رسيدگي به جرايم رايانهآ*اي و دعاوي اينترنتي دادگستري کل استان تهران، در اين باره به فارس گفته بود: ثبت مشخصات کاربران در کافي نتآ*ها، مغاير با حقوق شهروندي است.

باقر افخمي با بيان اينکه ثبت مشخصات کاربران اينترنت با حفظ حريم خصوصي افراد مغايرت دارد، افزوده بود: تنها در مواردي خاص که قاضي پرونده احتياج به رهگيري يک IP آدرس داشته باشد، طبق قانون ميآ*تواند از مخابرات و يا کافيآ*نتآ*ها مورد را پيگيري کند. افخمي با تاکيد بر اينکه اگر دستورالعملي مبني بر ثبت مشخصات کاربران در کافي نتآ*ها از سوي قوه قضاييه صادر شود به صورت متمرکز خواهد بود، گفت: در اين صورت بايد يک تفاهمنامه کاري از سوي قوه قضاييه و وزارت ارتباطات منعقد شود چرا که اين موضوع تنها مربوط به مجتمعآ*هاي قضايي و کافي نتآ*ها نبوده و به وزارت ارتباطات نيز مربوط ميآ*شود.

بر اساس اين ابلاغ، با قانوني مواجه هستيم که به نظر تمامي جوانب آن به درستي در نظر گرفته نشده است. به اين ترتيب که ريشه مشکلات به درستي شناسايي شده اما راهکار مقابله با آن به نظر درست نميآ*آيد و ممکن است مفسدهآ*هاي بعدي را در پي داشته باشد.


تابناک کد خبر: 216473