سلام
آقا از کجا ميشه سنسور هايي نظير تعيين ph - dh- شوري سنج و نيترات و ... رو که امکان اتصال به ميکرو رو داشته باشه پيدا کرد؟