رسم نمودارها، فلوچارتآ*ها، گرافآ*ها و انواع دياگرامآ*هاي مهندسي و يا رياضي در علوم مختلف کاربردهاي فراواني دارد. در واقع اين اشکال ميآ*توانند در درک بهتر روابط کمک بهآ*سزايي کنند.

بسياري از افرادي که به اين اشکال علاقهآ*مند هستند از برنامهآ*هاي مشهوري مانند Visio براي رسم نمودارهاي خود بهرهآ*برداري ميآ*کنند. البته اين نرمآ*افزار بسيار توانمند ميآ*تواند امکانات خاصي را در اختيار مهندسان به ويژه مهندسان کامپيوتر قرار دهد اما اگر به اين نرمآ*افزار دسترسي نداشته باشيم، چگونه ميآ*توانيم يک دياگرام مناسب رسم کنيم؟

سايتآ*هاي مختلفي در اينترنت برنامهآ*هاي کاربردي بسيار خوبي را در اختيار کاربران قرار ميآ*دهند.

سايت http://www.gliffy.com يکي از اين سايتآ*هاست که يک ابزار بسيار توانمند براي رسم نمودار، فلوچارتآ*، گراف و دياگرامآ*هاي مختلف در اختيار مراجعان خود قرار ميآ*دهد و البته تمام خدمات آن نيز رايگان ارائه ميآ*شود.

علاوه بر فلوچارتآ*ها و اشکال عمومي، اين وب سايت براي مهندسان رشتهآ*هاي مختلف، ابزارهاي خاص ارائه ميآ*کند. ابزارهاي طراحي توپولوژي شبکه، ابزارهايي براي ترسيم نقشهآ*هاي معماري، ابزارهايي براي ترسيم مسيرهاي لولهآ*کشي و برق رساني، ابزار رسم UML، نقشه سايت و دهآ*ها نوع نمودار ديگر با همه جزئيات و ريزهآ*کاريآ*هايش، از جمله امکاناتي است که در اين پايگاه اينترنتي در اختيار مهندسان قرار گرفته است.

اين وب سايت درست مانند يک برنامه تحت ويندوز عمل ميآ*کند و بسياري از قابليتآ*هاي مرسوم برنامهآ*هاي ويندوزي را در اختيار شما قرار ميآ*دهد. با توجه به اين که اين برنامه در مرورگر رايانه شما اجرا ميآ*شود، ميآ*تواند همانند مرورگر از منابع سختآ*افزاري بهرهآ*برداري کند. چاپ مستقيم اشکال رسم شده، استفاده از کليدآ*هاي ميانآ*بر صفحه کليد، ذخيره، ارسال و يا دريافت فايل در فضاي مجازي و موارد ديگر از امکانات مناسبي است که اين پايگاه اينترنتي در اختيار کاربران خود قرار ميآ*دهد.

اشکال ترسيم شده در اين وب سايت به سادگي در هر رايانه ديگري قابل نمايش است. مهم نيست که رايانه مقصد به چه سيستمآ*عاملي مجهز باشد بلکه کافي است شما از طريق رايانه مقصد به اينترنت دسترسي داشته باشيد تا به سادگي به محيط کاربري خود در اين وب سايت مراجعه کرده و نمودارآ*ها و دياگرامآ*هاي رسم شده خود را دريافت کنيد.