جزوه معماري كامپيوتر

سرفصل ها:
آشنائي با سيستم هاي دروني و عمكرد كامپيوتر
آشنائي با تبديل مبناها در كامپيوتر
آشنائي با داده هاي عددي و پردازش آنها
مكمل ها
معرفي مدل هاي كامپيوتر
آشنائي با كد اسكي
آشنائي با حافظه ي RAM
آشنائب با CPU
انواع سگمنت
آشنائي با ثبات ها
آشنائي با Stack
آشنائي با وقفه ها

جزوه تايپ شده و داراي كيفيت عالي مي باشد.

لينك دانلود: http://download.eca.ir/?page_id=1164&did=646