ممنون ميشم راهنماييم کنيم اساس کار ارت سنج هاي کلمپي چگونه است و روش استفاده از اين دستگاه