می خواستم ببینم کاربرد ضخامت سنج با دقت میکرومتر(001/0 mm)چیه؟ با چه وسایلی با این دقت اندازه می گیرند.