عزيزان ، در مخابرات پروژه اي تا به حال نداشتم ، بنابراين از شما كمك مي خواهم.

من نيازدارم يك رله را كه در نقطه ي A واقع هست را از نقطه ي B سوئيچ كنم. همين طور رله ي ديگري را كه در نقطه ي B واقع است را از نقطه ي A
ضمنا فاصله ي نقطه ي A تا B كمي بيشتر از 2 كيلومتر هست. (حدود 2 كيلومتر)
حال در بازار براي اين فرستنده و گيرنده كه ذكر كردم ماژول آماده اي هست؟؟؟