سلام یک کتاب در مورد استاندارد سیمها وکابلها میخواستم به زبان اصلی هم باشه مشکلی نیست.