با عرض سلام به دوستان گرامي
براي پروژه دانشگاهيم يه برنامه دارم که به زبان C نوشته شده ولي چون بايد ارايه بدم بايد زبان Basic رو داشته باشم و بايد تا آخر فروردين تحويل بدم براي همين اگر کسي ميتونه اين کارو واسم انجام بده ممنون ميشم
برنامه رو قرار ميدم اگه درهم شد آدرس پلود شده رو هم قرار ميدم
http://www.4shared.com/zip/O7ePUAxy/file.html

/************************************************** ***
This program was produced by the
CodeWizardAVR V2.05.0 Advanced
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2010 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com

Project :
Version :
Date : 10/20/2011
Author : www.Eca.ir *** www.Webkade.ir
Company :
Comments:


Chip type : ATmega8
Program type : Application
AVR Core Clock frequency: 1.000000 MHz
Memory model : Small
External RAM size : 0
Data Stack size : 256
************************************************** ***/

#include <mega8.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>

// Alphanumeric LCD Module functions
#include <alcd.h>

long int timer0_ov;
long int in_freq;
char buff[16],buff2[16];
int humidity;

// Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
{
timer0_ov++;

}

// Declare your global variables here

void main(void)
{
// Declare your local variables here

// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;

// Port C initialization
// Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;

// Port D initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;

// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: T0 pin Falling Edge
TCCR0=0x06;
TCNT0=0x00;

// Timer/Counter 1 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer1 Stopped
// Mode: Normal top=0xFFFF
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;

// Timer/Counter 2 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer2 Stopped
// Mode: Normal top=0xFF
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;

// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
MCUCR=0x00;

// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x01;

// USART initialization
// USART disabled
UCSRB=0x00;

// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;

// ADC initialization
// ADC disabled
ADCSRA=0x00;

// SPI initialization
// SPI disabled
SPCR=0x00;

// TWI initialization
// TWI disabled
TWCR=0x00;

// Alphanumeric LCD initialization
// Connections specified in the
// Project|Configure|C Compiler|Libraries|Alphanumeric LCD menu:
// RS - PORTB Bit 0
// RD - PORTB Bit 1
// EN - PORTB Bit 2
// D4 - PORTB Bit 4
// D5 - PORTB Bit 5
// D6 - PORTB Bit 6
// D7 - PORTB Bit 7
// Characters/line: 16
lcd_init(16);

// Global enable interrupts
#asm("sei&quot

while (1)
{

TCCR0=0x06;
#asm("sei&quot
delay_ms(50);
#asm("cli&quot
in_freq=20*(timer0_ov*256+TCNT0);
sprintf(buff,"Freq=%d",in_freq);
//delay_ms(250);
lcd_clear();
lcd_puts(buff);
TCCR0=0x00;
timer0_ov=0;
TCNT0=0;

humidity=(-0.075872)*(in_freq-7351);
lcd_gotoxy(0,1);
sprintf(buff2,"Humidity=%d",humidity);
lcd_puts(buff2);

}
}