توی کتابی که مطالعه می کنم در این مورد توضیح نداده.

لطفا در این مورد راهنمایی کنید.