كسي ميدونه با mq7 و داشتن دما چه جوري ميشه غلظت كربن منو اكسي اندازه گرفت؟