سلام

نموداری( پزشکی) میخوام ترسیم کنم که هزاران x و هزاران y را در چند سیکل زمانی ترسیم کنه و بعد از رسم نمودار انتگرال ناحیه ی زیرین نمودار محاسبه شود.


راهنمایی بیشتر
=================

الف) مثل نوار قلب که به صورت خیلی طولانی ترسیم میشه.

ب)لینک زیر رو ببینید.

fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B...tegral.svg

================================================== ===


این مطلب رو اضافه کنم که محور x ها همواره مقادیر بین 0 تا 90 (درجه برای حرکت زانو) ثابت هست.و چند بار به صورت معکوس شخص زانوی خود را

خم میکند.(1 بار از صفر تا 90 و بار دیگه از 90 تا 0 و همچنین چند بار دیگر)و محور yها نیروی وارد بر زانوی شخص میباشد.وارتباط بین این دو مقدار مشخص

نیست.

به نظر شما فرمان plot میتونه با ایجاد نقطه روی محورها ترسیم رو بدون خطا انجام بده؟

منطق برنامه :
================


مثلا دو تا آرایه برای مقادیر x,y تعریف کنیم و بعد تو یه یه حلقه مقادیر رو ارسال کنیم به تابع Plot تا بعد از ایجاد نقاط و اتصال اونا بهم منحنی

مربوطه ترسیم و با انتخاب بهترین منحنی و وصل کردن ابتدا و انتهای منحنی بدست آمده به محور x ها نتیجه مطلوب(انتگرال) رو پیدا کرد؟