آيا مي دانيد كه:
چگونه مي توان نقشه يك وسيله برقي مانند تلويزيون يا راديو را خواند
با داشتن نقشه يك وسيله برقي مانند تلويزيون مي توان به راحتي نقشه
آن را مورد برسي قرار داد.
به اين گونه كه ، مثلا در قسمت تغذيه آن اگر اولين قطعه با شماره801
شروع شود تمام قطعات مربوط به قسمت تغذيه دستگاه با سري 800
شروع مي شوند به اين ترتيب ميتوان تمام قسمت هاي دستگاه مورد
نظر را پيدا كرده و يا آن دستگاه را به راحتي تعمير كرد.
[move]با تشكر[/move]