در یک پست فوق فشار قوی ( باسبار دوبل ) خطوط خروجی از پست توسط حفاظتهای استاندارد پوشش داده شده اند. رله های مورد استفاده در هر یک از این سیستمهای حفاظتی بسیار باکیفیت و شامل حفاظتهای اصلی و پشتیبان دیستانس، رله های سنکرون- دوباره وصل کن و رله حفاظت خرابی کلید از نوع استاتیک می باشد.
تنظیمات حفاظتی اعمالی در این پست بدلیل ملاحظات پایداری در سیستمهای فوق فشار قوی بسیار دقیق و با هماهنگی حفاظتی مناسب انتخاب شده است. با این حال گاهی بر اثر اتصال کوتاه های شدید واقع شده روی بعضی از خطوط ، همه بریکرهای منتهی به باسبار اختصاص یافته به آن خط قطع می شوند و نیمی از پست را به خاموشی فرو می برد. مطالعات انجام شده بر اساس اطلاعات ثبت شده توسط سیستمهای ثبات پست نشان دهنده عملکرد صحیح رله های حفاظت دیستانس و ارسال فرمان قطع بموقع به کلید مربوطه است ( زمان عملکرد حدود 30 میلی ثانیه ). عملکرد صحیح حفاظت مذکور قطع بموقع کلید را نیز بدنبال داشته است. بر اساس این اطلاعات حفاظت باسبار سیستم نیز پایدار بوده و بر اثر فالت خارج از زون عملکرد نامناسب نداشته است. با این حال حفاظت CBF فیدر مربوطه علیرغم باز شدن کلید عمل نموده است.

به نظر شما اشکال از کجا ناشی می شود؟ چرا سیستم حفاظت مزبور دچار عملکرد اشتباه شده است؟

--------------------------------------------------------------------------------------
تفکر خلاق شادی بخش است،
پس در مورد آنچه در اطرافتان رخ می دهد
همچنین محصولات فکری دیگران تعمق کنید.
http://electrical-riddles.com