آقایون یه سوال؟
میشه از یه مولد ولتاژ خروجی DC کشید یا نه؟
اگه میشه چجوری؟