سلام .توي vhdl به ازاي هر بار فراخواني component يک بلوک متناسب با اون component ايجاد مي کنه .که اين بلوک تنها در يک زمان خاص قابل استفاده است و در بقيه زمانها بيکار است . چه طور مي توان از اين بلوک براي يک قسمت ديگر از برنامه استفاده کرد و از حجم سخت افزار کاست؟