اطلاعات تخصصی راجع به نحوه و تکنیک کار اینورترهای کنترل برداری می خوام .
ترجیحا داکیومنتهای تخصصی شرکت وکان .
با تشکر