سلام .چطور ميشه اين دو نرم افزار را به هم متصل کرد؟