ورود به حساب ثبت نام جدید فراموشی کلمه عبور
برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی «ورود به سایت» کلیک کنید.

اگر فرم ورود برای شما نمایش داده نمیشود، اینجا را کلیک کنید.

اگر فرم ثبت نام برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.

اگر فرم بازیابی کلمه عبور برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.

کاربران برچسب زده شده

نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4
 1. #1
  2010/03/11
  تبریز
  12
  0

  مشکل در implement کد

  با عرض سلام

  دوستان میشه کمک کنید تا مشکل کد رو پیدا کنم؟

  وقتی implement design رو می زدم، میگفت که متغییر ها مقدار اولیه ندارن، بعد ار اصلاح ، این warning ها رو میده(ise 11)

  WARNING:Xst:1293 - FF/Latch <is_end_FSM_FFd1> has a constant value of 0 in block <main>. This FF/Latch will be trimmed during the optimization process.
  WARNING:Xst:2677 - Node <temp_addr_SRAM_10> of sequential type is unconnected in block <main>.
  WARNING:Xst:2677 - Node <temp_addr_SRAM_9> of sequential type is unconnected in block <main>.
  WARNING:Xst:2677 - Node <temp_addr_SRAM_8> of sequential type is unconnected in block <main>.
  WARNING:Xst:2677 - Node <temp_addr_SRAM_7> of sequential type is unconnected in block <main>.
  WARNING:Xst:2677 - Node <temp_addr_SRAM_6> of sequential type is unconnected in block <main>.
  WARNING:Xst:2677 - Node <temp_addr_SRAM_5> of sequential type is unconnected in block <main>.
  WARNING:Xst:2677 - Node <temp_addr_SRAM_4> of sequential type is unconnected in block <main>.
  WARNING:Xst:2677 - Node <temp_addr_SRAM_3> of sequential type is unconnected in block <main>.
  WARNING:Xst:2677 - Node <temp_addr_SRAM_2> of sequential type is unconnected in block <main>.
  WARNING:Xst:2677 - Node <temp_addr_SRAM_1> of sequential type is unconnected in block <main>.
  WARNING:Xst:2677 - Node <temp_addr_SRAM_0> of sequential type is unconnected in block <main>.
  WARNING:Xst:1293 - FF/Latch <is_end_FSM_FFd2> has a constant value of 0 in block <main>. This FF/Latch will be trimmed during the optimization process.
  WARNING:Xst:1710 - FF/Latch <A_0> (without init value) has a constant value of 0 in block <main>. This FF/Latch will be trimmed during the optimization process.
  WARNING:Xst:1710 - FF/Latch <A_1> (without init value) has a constant value of 0 in block <main>. This FF/Latch will be trimmed during the optimization process.
  WARNING:Xst:1710 - FF/Latch <A_2> (without init value) has a constant value of 0 in block <main>. This FF/Latch will be trimmed during the optimization process.
  WARNING:Xst:1710 - FF/Latch <A_3> (without init value) has a constant value of 0 in block <main>. This FF/Latch will be trimmed during the optimization process.
  WARNING:Xst:1710 - FF/Latch <A_4> (without init value) has a constant value of 0 in block <main>. This FF/Latch will be trimmed during the optimization process.
  WARNING:Xst:1710 - FF/Latch <A_5> (without init value) has a constant value of 0 in block <main>. This FF/Latch will be trimmed during the optimization process.
  WARNING:Xst:1710 - FF/Latch <A_6> (without init value) has a constant value of 0 in block <main>. This FF/Latch will be trimmed during the optimization process.
  WARNING:Xst:1710 - FF/Latch <A_7> (without init value) has a constant value of 0 in block <main>. This FF/Latch will be trimmed during the optimization process.
  WARNING:Xst:1710 - FF/Latch <A_8> (without init value) has a constant value of 0 in block <main>. This FF/Latch will be trimmed during the optimization process.
  WARNING:Xst:1710 - FF/Latch <A_9> (without init value) has a constant value of 0 in block <main>. This FF/Latch will be trimmed during the optimization process.
  WARNING:Xst:1710 - FF/Latch <A_10> (without init value) has a constant value of 0 in block <main>. This FF/Latch will be trimmed during the optimization process.
  WARNING:Xst:1710 - FF/Latch <LED> (without init value) has a constant value of 0 in block <main>. This FF/Latch will be trimmed during the optimization process.
  در حالی که هیج error ای نمیاد.


  این هم کد های من: (

  مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت

  )
  کد:
  ----------------------------------------------------------------------------------
  -- Company: 
  -- Engineer: 
  -- 
  -- Create Date: 00:00:48 07/24/2012 
  -- Design Name: 
  -- Module Name: main - Behavioral 
  -- Project Name: 
  -- Target Devices: 
  -- Tool versions: 
  -- Description: 
  --
  -- Dependencies: 
  --
  -- Revision: 
  -- Revision 0.01 - File Created
  -- Additional Comments: 
  --
  ----------------------------------------------------------------------------------
  library IEEE;
  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
  use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
  use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
  
  ---- Uncomment the following library declaration if instantiating
  ---- any Xilinx primitives in this code.
  --library UNISIM;
  --use UNISIM.VComponents.all;
  
  entity main is
    Port (
  			 A : out STD_LOGIC_VECTOR (10 downto 0);
     D : inout STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
  			 clk : in STD_LOGIC;
     RAS : out STD_LOGIC;
     CAS : out STD_LOGIC;
     W : out STD_LOGIC;
     OE : out STD_LOGIC;
     LED : out STD_LOGIC;
  			 reset : in STD_LOGIC);
  end main;
  
  architecture Behavioral of main is
  signal count : 	std_logic_vector(10 downto 0);
  signal clk_SRAM: 		std_logic;
  
  begin
  
  
  process(clk)
  begin
   	if clk'event and clk='1' then
  		 count<=count+'1'; 
  	end if;
  end process;
  
  clk_SRAM<=count(10);
  
  process(clk_SRAM, reset)
  
  	variable temp_addr_SRAM: std_logic_vector(10 downto 0):="00000000000";	-- µطض·±نء؟
  	variable data_in:		std_logic_vector(3 downto 0):="0000";	 	-- ت‎¾ف±نء؟
  	variable state:	integer range 0 to 6 :=0;				-- ×´ج¬±نء؟
  	variable is_end:	integer range 0 to 2 :=0;				 		-- ذ´ت‎¾ف½لتّ±êض¾
  begin
  
  	if clk_SRAM'event and clk_SRAM='1' then
  
  		if reset='1' then	-- ¸´خ»
  			is_end:=0;	-- ذ´½لتّ±êذ¾³ُت¼»¯
  			temp_addr_SRAM:=(others=>'0');
  			a<= (others=>'0');
  			LED<='0';
  			w<='1';
  			oe<='1';
  			ras<='1';
  			cas<='1';
  			is_end :=0;
  			state:=0;		-- ×´ج¬±نء؟³ُت¼»¯
  		else
  			if is_end=0 then	-- ذ´ت‎¾فأ»سذ½لتّ
  				case state is
  					when 0 =>
  						temp_addr_SRAM:=(others=>'0');	-- µطض·³ُت¼»¯
  
  					when 1 =>
  						cas<='1';
  						ras <='1';
  						a<=temp_addr_SRAM;
  						state:=2;
  					when 2 =>
  						ras<='0';
  						oe <='1';
  						w <='0';
  						state:=3;			 -- بôFIFO؟ص£¬بشخھ×´ج¬0£¬µب´‎
  							
  					when 3 =>
  						a<="00000000000";
  						d<="1001";
  						cas<='0';
  						state:=4;
  					when 4 => 
  						cas<='1';
  						ras<='1';
  						state:=5;				  -- ×ھµ½×´ج¬3
  					when 5 => 
  						ras<='0';	 		
  						state:=6;		 			-- ×ھµ½×´ج¬4
  					when 6 => 
  					
  						temp_addr_SRAM:=temp_addr_SRAM+1; 	-- µطض·±نء؟¼س1
  						state:=1;						-- ×ھµ½×´ج¬0
  						if temp_addr_SRAM="00000000100" then	-- زرذ´آْ
  						 is_end:=1;					-- ذ´½لتّ±êض¾ضأخ»
  						 led<='0';					-- LED °µ
  						 state:=0;
  						end if;
  
  				end case;
  			elsif is_end = 1 then
  				case state is
  					when 0 =>
  						temp_addr_SRAM:=(others=>'0');	-- µطض·³ُت¼»¯
  
  					when 1 =>
  						cas<='1';
  						ras <='1';
  						a<=temp_addr_SRAM;
  						state:=2;
  					when 2 =>
  						ras<='0';
  						oe <='0';
  						w <='1';
  						state:=3;			 -- بôFIFO؟ص£¬بشخھ×´ج¬0£¬µب´‎
  							
  					when 3 =>
  						a<="00000000000";
  						
  						cas<='0';
  						state:=4;
  					when 4 => 
  						cas<='1';
  						ras<='1';
  						data_in:= d;
  						state:=5;				  -- ×ھµ½×´ج¬3
  					when 5 => 
  						ras<='0';	 		
  						state:=6;		 			-- ×ھµ½×´ج¬4
  					when 6 => 
  					
  						temp_addr_SRAM:=temp_addr_SRAM+1; 	-- µطض·±نء؟¼س1
  						state:=1;		 				-- ×ھµ½×´ج¬0
  						if temp_addr_SRAM="00000000100" then	-- زرذ´آْ
  						 is_end:=2;					-- ذ´½لتّ±êض¾ضأخ»
  						 led<='1';					-- LED °µ
  						 
  						end if;
  
  				end case;
  			end if;
  
  		end if;
  	end if;
  
  end process;
  
  
  end Behavioral;


  :rolleyes:
 2. #2
  2010/02/23
  197
  1

  پاسخ : مشکل در implement کد

  سلام .اين که چرا warning "
  WARNING:Xst:2677 - Node <temp_addr_SRAM_1> of sequential type is unconnected in block <main>.
  را ميده نمي دونم چون اين سيگنال نيست و variable است و نبايد به بلوک متصل باشد.
  هنگامي که يک يا چند بيت از سيگنال در تمام طول پروسه داراي مقدار ثابتي باشد warning ff/latch را مي دهد که اين latch توليد شده مهم نيست
  دنيا آنقدر وسيع هست که براي همه مخلوقات جايي باشد پس به جاي آنکه جاي کسي را بگيريم تلاش کنيم جاي واقعي خود را بيابيم
 3. #3
  2010/03/11
  تبریز
  12
  0

  پاسخ : مشکل در implement کد

  آخه مشکلی هست.
  در زیر، سورس کد اصلی رو گذاشتم(از اینترنت گرفته بودم) . این سورس بدون هیچ مشکلی implement میشه.
  من فقط کمی همون سورس رو گسترش دادم.
  الان هم نمی دونم چرا هنگام implement ، اخطار میده.
  http://uppp.ir/new_v/do.php?filename=13433191831.zip  تشکر از پاسختون/
 4. #4
  2010/03/11
  تبریز
  12
  0

  پاسخ : مشکل در implement کد

  پیداشش کردممم

  seda جان تشکر
  " هنگامي که يک يا چند بيت از سيگنال در تمام طول پروسه داراي مقدار ثابتي باشد " : دقیقا مشکل همین بود.

  state:=1 جا افتاده بود.

نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4

موضوعات مشابه

 1. مشکل - مشکل - مشکل ( حروف نا مفهوم برروی LCD)
  توسط ssaeid2000 در انجمن سایر مطالب مرتبط با ميکرو ها و پروسسورها
  پاسخ: 11
  آخرين نوشته: 2008/10/07, 17:00

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •