سلام .کسي ميدونه چه طوري از طريق متلب به برنامه vhdl ورودي داد و نتايج را دوباره در متلب سنتز کرد؟