دوستانی که تازه شروع به یادگیری مدارات فرمان و قدرت کردن از دست ندن
جالبهhttp://www.4shared.com/rar/70PS9X8g/madar_farman.html