سلام برای آموزش تابلو برق و طراحیش باید از کجا شروع کنیم و
برای اینکه نقشه ها رو یاد بگیریم و روش طراحی رو خوب بلد شیم باید از کجا شروع کنیم؟