نقل قول نوشته اصلی توسط جواد افشاري
مشكل كابل چي بود؟
سطح مقطع اش كم بود؟ يا ....
من دقیقاً متوجه مشکلش نشدم اما ظاهراً گفتن باید تعداد کابلها بیشتر شه :question:
_اشتباهی تشکر رو زدم_