جزوه مدار منطقي

سر فصل ها:
سيستم دودويي و كد گذاري
جبر بول و گيت هاي منطقي
ساده سازي و پياده سازي توابع منطقي
مدار هاي تركيبي و طراحي مدار هاي تركيبي
مدار هاي ترتيبي و طراحي مدار هاي ترتيبي

جزوه تايپ شده و داراي كيفيت بسيار عالي مي باشد.

لينك دانلود: http://download.eca.ir/?page_id=1164&did=685