سلام
من فرمول ضريب نويز مربوط به تلف هاي مدار يک آنتن رو دارم که اينه
(fc= 1+ (lc-1)(Tc/T0
lc اتلاف مدار آنتن و Tc دماي واقعي آنتن و زمين مجاورش است.
ميخوام بدونم که اين فرمول چطور با استفاده از روابط نويز به دست مياد. اگه کسي ميدونه لطفا راهنمايي کنه.