آی سی 74hc40105 را می توان بجای 74hct40105 بکار برد. این آی سی یک FIFO است.